Programy Certyfikacji

Centrum Certyfikacji oferuje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z wdrożonymi w Jednostce Programami Certyfikacji. Wdrożone w Jednostce Programy Certyfikacji pozwalają na uzyskanie kwalifikacji dla operatorów maszyn i urządzeń technicznych jak: wozidła budowlane, wozidła technologiczne, maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przenośniki taśmowe, oraz inne maszyny i urządzenia o napędzie silnikowym, a także dla personelu wykonującego połączenia nierozłączne takie jak spawanie, lutowanie i zgrzewanie.

Opracowujemy również Programy Certyfikacji dla potwierdzenia kwalifikacji takich jak: sygnalista, hakowy, obsługa programów komputerowych, masaż klasyczny, jak również przedstawicieli handlowych.

 

Maszyny i urządzenia techniczne

Centrum Certyfikacja – Jednostka Certyfikująca Osoby posiada wdrożony Program Certyfikacji dla operatorów maszyn i urządzeń technicznych w zakresie:

wozideł budowlanych / technologicznych
rębaków do drewna
urządzeń do sortowania i uszlachetniania kruszyw
zagęszczarek
ubijaków wibracyjnych
kombajnów zbożowych 
urządzeń sprzątających
kombajnów zrębowych - harwesterów
pił mechanicznych

Centrum Certyfikacji prowadzi bieżącą analizę potrzeb w zakresie potwierdzania kwalifikacji operatorów maszyn i urządzeń o napędzie silnikowy. Pozwala to na aktualizację Programu Certyfikacji o kolejne maszyny i urządzenia.

Egzamin kończący proces certyfikacji składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu obejmuje pytania z zakresu dokumentacji urządzenia, jego budowy, obsługi, a także technologii robót. Część praktyczna sprawdza prawidłowe wykonanie przez operatora czynności przed rozpoczęciem pracy z maszyną, wykonanie pełnego cyklu pracy i obsługę maszyny po zakończeniu pracy.

Na podstawie Programu Certyfikacji Operatorów Maszyn i Urządzeń Technicznych zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17024:2012 wydawane są certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Połączenia nierozłączne

Centrum Certyfikacji posiada wdrożony Program Certyfikacji personelu wykonującego połączenia nierozłączne. W jednostce przeprowadzamy egzaminy poświadczające kwalifikacje dla spawaczy, lutowaczy i zgrzewaczy, a uzyskany certyfikat uprawnia do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Egzaminy przeprowadzane są w zgodzie z następującymi normami:

Spawanie zgodnie z normami PN-EN ISO 9606-1:2017 i PN-EN ISO 9606-2:2012
Lutowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 13585:2012
Zgrzewanie

zgodnie z normą PN-EN ISO 14732:2013

Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim.

Pozostałe kwalifikacje

Centrum Certyfikacji - Jednostka Certyfikująca Osoby oferuje także możliwość potwierdzania kwalifikacji zgodnie z Programami Certyfikacji, które powstały w wyniku obserwacji rynku pracy i odpowiedź na potrzeby naszych Klientów. W tym zakresie opracowaliśmy Programy Certyfikacji dla potwierdzenie kwalifikacji takich jak: sygnalista, hakowy, obsługa programów komputerowych, masaż klasyczny, czy przedstawiciel handlowy. Proces certyfikacji jest zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17024:2012. Norma ta określa zasady i wymogi jakie musi spełnić jednostka certyfikująca osoby. Zgodność z tą normą jest gwarancją przeprowadzenie oceny kompetencji kandydata, zgodnie z zasadami zachowania bezstronności. Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim. 

Do pobrania

Zasady etyki

Wniosek o certyfikacje

Umowa nadzoru nad certyfikatem

Jesteś zainteresowany certyfikacją kwalifikacji, skontaktuj się z Jednostka.

Kontakt z Jednostką