Przeniesienie certyfikacji

Zakres

Posiadacie Państwo ważny certyfikat wydany przez inną jednostkę certyfikującą? Oferujemy Państwu możliwość przeniesienia ważności certyfikatu na każdym etapie jego ważności, bez żadnych kosztów dodatkowych. Zapraszamy do współpracy.

PCC Sp. z o.o. może przenosić certyfikaty z akredytacją w zakresie objętym własną akredytacją w innym przypadku certyfikat ten traci akredytację. Do przeniesienia kwalifikujemy tylko certyfikacje akredytowane przez sygnatariusza IAF MLA. Organizacje, których certyfikacje nie są objęte taką akredytacją, są traktowane jak nowi klienci. Certyfikacja zawieszona lub zagrożona zawieszeniem nie jest akceptowana przez PCC do przeniesienia.

Przeniesienie może nastąpić po zamknięciu niezgodności, które powinny być zamknięte przez jednostkę wydającą certyfikat, a jeśli to nie możliwe, to wówczas przez PCC.

W przypadku przeniesienia na podstawie decyzji podjętej po przeprowadzeniu przeglądu certyfikacji, PCC realizuje cykl certyfikacji zgodny z dotychczas obowiązującym cyklem certyfikacji. W przypadku przeprowadzenia auditu początkowej lub ponownej certyfikacji PCC ustala nowy cykl certyfikacji.

Przegląd certyfikacji

W celu zakwalifikowania zgłoszenia Klienta do przeniesienia certyfikacji, kompetentny pracownik PCC dokonuje przeglądu certyfikacji, który to przegląd obejmuje następujące aspekty:

a)      potwierdzenie, że certyfikowane działania klienta mieszczą się w akredytowanym zakresie akceptującej jednostki certyfikującej;

b)      przyczyny ubiegania się o przeniesienie;

c)      posiadanie przez oddział lub oddziały wnioskujące o przeniesienie akredytowanej certyfikacji ważnej pod względem autentyczności, czasu trwania i zakresu działań objętych certyfikacją systemu zarządzania.

d)     analiza raportów z ostatniego auditu certyfikacyjnego lub ponownej oceny, z kolejnych auditów w nadzorze oraz wszystkich niezamkniętych niezgodności, będących wynikiem tych auditów.

e)      zgłoszone skargi i podjęte działania;

f)       etap w bieżącym cyklu certyfikacji.

g)      jakiekolwiek aktualne postępowanie organów nadzoru wobec organizacji w zakresie zgodności z prawem.

Skontaktuj się
Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
 

Facebook