Odwołania i skargi

Odwołania

1. Klient Polskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez PCC Sp. z o.o..

Decyzje PCC mogą dotyczyć:

  • nie udzielenia certyfikacji,
  • udzielenia certyfikacji nie w tym zakresie, o który się ubiegał,
  • zakresu rozszerzenia certyfikacji,
  • zawieszenia certyfikacji,
  • cofnięcia certyfikacji,
  • wyniku rozpatrzenia skargi.

2. Odwołania powinny być składane na piśmie niezależnie od sposobu dostarczenia – list, fax, e-mail nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać.

3. Otrzymane odwołanie pracownik PCC odnotowuje w stosownym rejestrze.

4. Odwołanie jest rozpatrywane przez osoby, które nie były zaangażowane w dany proces .

5. Przewodniczący Komitetu Chroniącego Bezstronność, wyznacza skład Komitetu Odwoławczego. Odwołanie rozpatruje zespół min. trzech członków Komitetu Chroniącego Bezstronność wyznaczonych przez Przewodniczącego KChB.

6. Wyznaczone osoby zapoznają się z treścią odwołania oraz ze wszystkimi informacjami związanymi z daną sprawą, a następnie przekazują swoje stanowisko w kwestii odwołania podmiotowi wnoszącemu odwołanie oraz Prezesowi Zarządu PCC Sp. z o.o.

7. W przypadku odwołań, których rozpatrzenie wymaga wysokich kompetencji w zakresie danego obszaru technicznego, normy, itp. Komitet Chroniący Bezstronność może opierać się na opinii kompetentnego członka Rady Ekspertów/Auditora branżowego.

8. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie do 30 dni od dnia jego wpłynięcia do PCC

9. W przypadku oddalenia odwołania, pismo powiadamiające zawiera merytoryczne uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości dalszego odwołania, jeżeli się nie zgadza z przedstawioną argumentacją..

10.  Jeżeli rozpatrzenie i załatwienie odwołania będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów, wówczas PCC zawiera z klientem odrębną umowę, w której określa się warunki pokrycia kosztów w zależności od wyników postępowania, przez:

  • PCC, w przypadku odwołania uznanego,
  • Klienta, w przypadku oddalenia odwołania.
Skargi

1. Do PCC mogą wpływać skargi:

  • dotyczące działań PCC
  • dotyczące działań certyfikowanego Klienta.

2. Każda skarga skierowana do PCC jest rejestrowana w stosownym rejestrze.

3. W przypadku wpłynięcia skargi ustnej, pracownik PCC przyjmujący skargę ma obowiązek spisać ją i uzyskać jej potwierdzenie od zgłaszającego skargę.

4. Skargi po wpłynięciu do PCC, są kierowane do Prezesa Zarządu w celu ich rozpatrzenia.

5. Decyzję odnośnie uznania lub nie uznania skargi oraz o trybie jej załatwienia podejmuje Prezes Zarządu. W przypadkach złożonych przed podjęciem decyzji może zasięgnąć opinii Komitetu Chroniącego Bezstronność lub Rady Ekspertów/Auditora branżowego.

6. Gdy skarga dotyczy konkretnego procesu certyfikacji, do jej rozpatrzenia wyznaczone muszą być osoby, które nie były bezpośrednio zaangażowane w ten proces.

7. W uzasadnionych przypadkach decyzja co do uznania skargi może być podjęta przez Komitet Chroniący Bezstronność (np. gdy istnieje zagrożenie dla bezstronnego przebiegu rozpatrzenia skargi) lub innego pracownika PCC Sp. z o.o. (np. gdy skarga dotyczy spraw nie wymagających dogłębnej analizy i prostych do oceny i załatwienia)

8. Odpowiedź na skargę powinna być przez PCC udzielona w terminie 21 dni od daty wpłynięcia.

9. Skarga wniesiona na Klienta certyfikowanego przez PCC powinna zostać najpierw złożona do tego Kilenta, zanim zostanie złożona do PCC.

10. W przypadku niezadowalającej odpowiedzi Klienta PCC lub braku takiej odpowiedzi, PCC podejmie kroki mające na celu rozpatrzenie skargi, pod warunkiem że skarga dotyczy certyfikowanej działalności Klienta. W takim przypadku, PCC dokonuje analizy dokumentacji danego Klienta znajdującego się w PCC, ze szczególnym uwzględnieniem wyników przeprowadzonych auditów. Jeśli te działania nie będą wystarczające do podjęcia decyzji związanej ze skargą, PCC może przeprowadzić audit specjalny u Klienta w tej sprawie.

11. O decyzji odnośnie uznania skargi i wyniku podjętych działań lub nie uznania skargi Klient jest informowany na piśmie.  W przypadku skargi nie uznanej pismo zwiera uzasadnienie decyzji oraz informację o możliwości złożenia skargi do Polskiego Centrum Akredytacji.

Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
 

Facebook